ورود ثبت نام

مقالات

ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺷﺎك وﯾﻮ درﻣﺎﻧﯽ و ﻟﯿﺰر ﮐﻢ ﺗﻮان در درﻣﺎن ﻧﻘﺎط ﻣﺎﺷﻪاي ﻣﯿﻮﻓﺎﺳﯿﺎل ﻋﻀﻼت ذوزﻧﻘﻪاي

نوع مقاله: رایگان

 ﻋﻀﻼت ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞ دﯾﻨﺎﻣﯿﮏ ﻧﻘﺶ اﺻﻠﯽ را در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي روزﻣﺮه زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ. ﺑﺎﻓﺖ ﻋﻀﻼﻧﯽ ﺑﯿﺶﺗﺮ از ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي دﯾﮕﺮ ﺑﺪن در ﻣﻌﺮض ﭘﺎرﮔﯽﻫﺎي ﮐﻮﭼﮏ و ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ در ﻃﻮل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي روزاﻧﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺳﺒﺐ درد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭘﺰﺷﮑﺎن و درﻣﺎنﮔﺮان در ﻫﻨﮕﺎم ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﺑﯿﻤﺎر از ﻟﺤﺎظ ﺗﻔﺴﯿﺮ درد ﺑﻪ اﺳﺘﺨﻮانﻫﺎ، ﻣﻔﺎﺻﻞ، اﻋﺼﺎب ﻣﺮﮐﺰي و ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺶﺗﺮي دارﻧﺪ. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ اﭘﯿﺪﻣﯿﻮﻟﻮژي دردﻫﺎي ﻋﻀﻼﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه، ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻧﻘﺎط ﻣﺎﺷﻪاي ﻣﯿﻮﻓﺎﺳﯿﺎل ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺷﺎﯾﻊ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﻪ ﻃﻮري ﮐﻪ 55 درﺻﺪ دردﻫﺎي ﮔﺮدن و 85 درﺻﺪ دردﻫﺎي ﮐﻤﺮ و ﭘﺸﺖ ﻧﺎﺷﯽ از ﻧﻘﺎط ﻣﺎﺷﻪاي ﻣﯿﻮﻓﺎﺳﯿﺎل ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ . ﻧﻘﻄﻪ ﻣﺎﺷﻪاي (Myofascial trigger point) ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻧﻘﻄﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺴﺎس ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در ﺑﺎﻧﺪ ﺳﻔﺘﯽ از ﻋﻀﻠﻪ اﺳﮑﻠﺘﯽ و ﯾﺎ در ﻓﺎﺳﯿﺎي آن ﻗﺮار دارد اﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﺑﺎ ﻓﺸﺎر دردﻧﺎك ﺷﺪه و درد اﻧﺘﺸﺎري اﯾﺠﺎد ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﺪﻫﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺑﺎر اﺿﺎﻓﯽ (Overload) و اﺳﺘﻔﺎده زﯾﺎد (Overuse) ﻋﻀﻠﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. ﺑﻪ ﻃﻮري ﮐﻪ ﻋﻀﻠﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮﯾﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺳﺒﺐ آﺳﯿﺐ ﻓﯿﺒﺮﻫﺎي ﻋﻀﻠﻪ ﺷﺪه و اﻧﻘﺒﺎض آن ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻮاد ﺳﻤﯽﻧﻈﯿﺮ ﺑﺮاديﮐﯿﻨﯿﻦ، ﭘﺮوﺳﺘﺎﮔﻼﻧﺪﯾﻦ، ﻫﯿﺴﺘﺎﻣﯿﻦ، ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ در آن ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺗﺠﻤﻊ ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺑﺎﻧﺪ ﺳﻔﺖ ﻣﯽﮔﺮددﺗﺴﺖﻫﺎي آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ، رادﯾﻮﮔﺮاﻓﯽ، ﺳﯽﺗﯽاﺳﮑﻦ و MRI) Magnetic Resonance Imaging) ﺟﻬﺖ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻧﻘﺎط ﻣﺎﺷﻪاي ﻣﯿﻮﻓﺎﺳﯿﺎل ﻣﻨﻔﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻓﻘﻂ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻌﺎﯾﻨﺎت ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻣﺨﺼﻮص ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﻣﯽﺷﻮد. آنﭼﻪ در درﻣﺎن ﻧﻘﺎط ﻣﺎﺷﻪاي ﻣﯿﻮﻓﺎﺳﯿﺎل اﻫﻤﯿﺖ دارد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ زود ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ درﻣﺎنﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدد و ﻣﺰﻣﻦ ﻧﺸﻮﻧﺪ Kiraly . و ﻫﻤﮑﺎران در ﯾﮏ ﺗﺤﻘﯿﻖ 61 ﺑﯿﻤﺎر را در دو ﮔﺮوه ﺷﺎك وﯾﻮ (Shockwave) و ﻟﯿﺰر ﺑﻪ ﻣﺪت 10 ﺟﻠﺴﻪ ﺗﺤﺖ درﻣﺎن ﻗﺮار داد. آنﻫﺎ درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ دو روش در درﻣﺎن ﻧﻘﺎط ﻣﺎﺷﻪاي ﻣﯿﻮﻓﺎﺳﯿﺎل ﻋﻀﻠﻪ ذوزﻧﻘﻪاي ﻣﺆﺛﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ وﻟﯽ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺷﺎك وﯾﻮ از ﻟﯿﺰر در ﮐﺎﻫﺶ ﺷﺪت درد ﻣﻮﺿﻌﯽ، درد اﻧﺘﺸﺎري، از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﺑﺎﻧﺪ ﺳﻔﺖ ﻋﻀﻼﻧﯽ و ﺑﻬﺒﻮدي ﺣﺮﮐﺎت ﻣﺆﺛﺮﺗﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ Khalil . در ﯾﮏ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ اوﻟﺘﺮاﺳﻮﻧﺪ و ﺷﺎك وﯾﻮ ﻫﺮ دو در ﮐﺎﻫﺶ درد و اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﺣﺮﮐﺎت ﮔﺮدن در ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﻪ ﻧﻘﺎط ﻣﺎﺷﻪاي ﻣﯿﻮﻓﺎﺳﯿﺎل ﻋﻀﻠﻪ ذوزﻧﻘﻪاي ﻣﺆﺛﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ وﻟﯽ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺷﺎك وﯾﻮ از اوﻟﺘﺮاﺳﻮﻧﺪ ﻣﺆﺛﺮﺗﺮ، اﯾﻤﻦ، ارزان و ﮐﺎرﺑﺮد ﺑﻬﺘﺮي دارد  درﻣﺎنﻫﺎي داروﯾﯽ ﻧﻘﺶ ﺗﺴﮑﯿﻨﯽ دارﻧﺪ و ﻋﻠﺖ اوﻟﯿﻪ درد را ﺑﺮﻃﺮف ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ روشﻫﺎي ﻓﯿﺰﯾﻮﺗﺮاﭘﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﮐﺸﺶ ﻋﻀﻠﻪ، اوﻟﺘﺮاﺳﻮﻧﺪ، ﻣﺎﺳﺎژ اﯾﺴﮑﻤﯿﮏ و اﺧﯿﺮاً ﺷﺎك وﯾﻮ و ﻟﯿﺰر ﮐﻢ ﺗﻮان در درﻣﺎن اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ دردﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد و اﺛﺮ ﺧﻮﺑﯽ ﻫﻢ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ . ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت در زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺎرﺑﺮد ﺷﺎك وﯾﻮ در درﻣﺎن  ﻧﻘﺎط ﻣﺎﺷﻪاي ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ روش ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ ﺗﺮﻣﯿﻢ، ﺑﺎزﺳﺎزي ﺑﺎﻓﺖﻫﺎي ﻋﻀﻼﻧﯽ، ﺳﺒﺐ ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل ﺷﺪن و از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﺑﺎﻧﺪ ﺳﻔﺖ ﻋﻀﻼﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮد. ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮ اﺳﺖ اﻣﻮاج ﺷﺎك وﯾﻮ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻣﻮاج اوﻟﺘﺮاﺳﻮﻧﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﺧﺎرج از ﺑﺪن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه و ﺑﺎ ﺿﺮﺑﻪ ﺑﻪ داﺧﻞ ﺑﺪن وارد ﻣﯽﺷﻮد. ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻟﯿﺰر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺮﻣﯿﻢ ﺑﺎﻓﺖ ﻧﺮم،ﮐﺎﻫﺶ دردﻫﺎي ﻋﻀﻼﻧﯽ، اﺳﮑﻠﺘﯽ، اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﺮﯾﺎن و ﮐﺎﻫﺶ اﻟﺘﻬﺎب ﺷﻮد . از ﻣﯿﺎن درﻣﺎنﻫﺎي ﻓﯿﺰﯾﻮﺗﺮاﭘﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﻫﻤﯿﻦ دو ﻣﻮرد ﯾﻌﻨﯽ ﺷﺎك وﯾﻮ و ﻟﯿﺰر ﮐﻢ ﺗﻮان در درﻣﺎن ﻧﻘﺎط ﻣﺎﺷﻪاي ﻣﯿﻮﻓﺎﺳﯿﺎل ﺑﯿﺶﺗﺮ ﻣﻄﺮح ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮﺧﻼف داروﻫﺎ ﺿﺮري ﻫﻢ ﻧﺪارﻧﺪ. وﻟﯽ از آنﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ آﺛﺎر درﻣﺎﻧﯽ دو روش ﻓﻮق ﺑﺮ روي اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎري ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ و ﮔﺰارشﻫﺎي ﺿﺪو ﻧﻘﯿﻀﯽ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﻣﻮرد وﺟﻮد دارد. ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪاي ﺑﯿﻦ دو روش ﻣﺬﮐﻮر اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ. از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ اﯾﻦ دو روش ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ اﺛﺮ آﻧﻬﺎ اﺣﺘﻤﺎﻻً در درﻣﺎن ﻧﻘﺎط ﻣﺎﺷﻪاي ﻣﯿﻮﻓﺎﺳﯿﺎل ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﺪف ﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺷﺎك وﯾﻮ درﻣﺎﻧﯽ و ﻟﯿﺰر ﮐﻢ ﺗﻮان در درﻣﺎن ﻧﻘﺎط ﻣﺎﺷﻪاي ﻣﯿﻮﻓﺎﺳﯿﺎل ﻋﻀﻼت ذوزﻧﻘﻪاي ﺑﻮد. این مطالعات و معاینه ها بر روی  بیمارانی که مبتلا به بیماری نقاط ماشه ای میوفاسیال بوده  در طول 10 جلسه صورت گرفته است . ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽداري از ﻧﻈﺮ وﺟﻮد ﯾﺎ ﻓﻘﺪان ﺑﺎﻧﺪ ﺳﻔﺖ ﻋﻀﻼﻧﯽ در ﺟﻠﺴﻪ دﻫﻢ ﺑﯿﻦ روش ﺷﺎك وﯾﻮ، ﻟﯿﺰر و درﻣﺎن راﯾﺞ وﺟﻮد داﺷﺖ ﺑﻪ ﻃﻮري ﮐﻪ درﻣﺎن ﺑﺎ ﺷﺎك وﯾﻮ 81/1 درﺻﺪ ﻣﻮارد در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ روش ﻟﯿﺰر و درﻣﺎن راﯾﺞ ﺑﺮاي از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﺑﺎﻧﺪ ﺳﻔﺖ اﺛﺮ ﺑﯿﺶﺗﺮي داﺷﺘﻪ اﺳﺖ  و این گونه اﺳﺘﻨﺒﺎط می شود ﮐﻪ ﺷﺎك وﯾﻮ ﻃﯽ 10 ﺟﻠﺴﻪ درﻣﺎن در ﮐﺎﻫﺶ ﺷﺪت درد ﻣﻮﺿﻌﯽ ﻧﻘﺎط ﻣﺎﺷﻪاي ﻣﯿﻮﻓﺎﺳﯿﺎل ﻣﺆﺛﺮﺗﺮ از روشﻫﺎي ﻟﯿﺮز ﮐﻢ ﺗﻮان و درﻣﺎن راﯾﺞ ﺑﻮده اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺳﺎز و ﮐﺎر اﺛﺮات ﺷﺎك وﯾﻮ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﺮﻣﯿﻢ، ﺑﺎزﺳﺎزي ﺑﺎﻓﺖﻫﺎي ﻋﻀﻼﻧﯽ، ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل ﺷﺪن و از ﺑﯿﻦ بردن ﺑﺎﻧﺪ ﺳﻔﺖ ﻋﻀﻼﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ، اﺳﺘﻔﺎده ازﺷﺎك وﯾﻮ و ﻟﯿﺰر در درﻣﺎن ﻧﻘﺎط ﻣﺎﺷﻪاي ﻣﯿﻮﻓﺎﺳﯿﺎل ﻋﻀﻠﻪ ذوزﻧﻘﻪاي ﻣﺆﺛﺮﺗﺮ از درﻣﺎنﻫﺎي راﯾﺞ ﻓﯿﺰﯾﻮﺗﺮاﭘﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ اﯾﻦ دو روش از ﺳﺎﯾﺮ درﻣﺎنﻫا ﻧﻈﯿﺮ ﻣﺼﺮف دارو و ﺗﺰرﯾﻖ داﺧﻞ ﻋﻀﻼﻧﯽ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﭼﻮن ﻣﺼﺮف داروﻫﺎ ﻋﻮارض ﮔﻮارﺷﯽ دارﻧﺪ و ﺗﺰرﯾﻖ داﺧﻞ ﻋﻀﻼﻧﯽ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت اﺳﺘﺮوﺋﯿﺪي ﻋﻮارض زﯾﺎدي ﻧﻈﯿﺮ درد ﺷﺪﯾﺪ، ﻋﻔﻮﻧﺖ و ﺗﺮس ﺑﯿﻤﺎر دارد، وﻟﯽ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺎك وﯾﻮ و ﻟﯿﺰر ﭼﻨﯿﻦ ﻋﻮارﺿﯽ ﻧﺪارﻧﺪ و ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ارزان و ﺑﯽﺧﻄﺮﻧﺪ [16]. اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎي ﻧﯿﺰ ﺑﻮد. اوﻟﯿﻦ ﻣﻮرد 15 ﻧﻔﺮ از ﺑﯿﻤﺎران ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم در اﺑﺘﺪاي ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﮑﺮدﻧﺪ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ را ﺗﺮك ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺮاي ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ آﻧﺎن ﻣﺠﺪدا ﺑﯿﻤﺎر ﭘﺬﯾﺮش ﺷﺪ. دوﻣﯿﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺖ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ اﮔﺮ روشﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ، اﺣﺘﻤﺎﻻً ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻬﺘﺮي در ﺑﺮداﺷﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت آﯾﻨﺪه در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮔﺮدد از روشﻫﺎي ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﻮام و ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﺑﺮاي درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻧﻘﺎط ﻣﺎﺷﻪاي ﻣﯿﻮﻓﺎﺳﯿﺎل اﺳﺘﻘﺎده شود.