ورود ثبت نام

مقالات

ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺷﺎك وﯾﻮ درﻣﺎﻧﯽ و ﻟﯿﺰر ﮐﻢ ﺗﻮان در درﻣﺎن ﻧﻘﺎط ﻣﺎﺷﻪاي ﻣﯿﻮﻓﺎﺳﯿﺎل ﻋﻀﻼت ذوزﻧﻘﻪاي

نوع مقاله: رایگان
 ﻋﻀﻼت ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞ دﯾﻨﺎﻣﯿﮏ ﻧﻘﺶ اﺻﻠﯽ را در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي روزﻣﺮه زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ. ﺑﺎﻓﺖ ﻋﻀﻼﻧﯽ ﺑﯿﺶﺗﺮ از ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي دﯾﮕﺮ ﺑﺪن در ﻣﻌﺮض ﭘﺎرﮔﯽﻫﺎي ﮐﻮﭼﮏ و ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ در ﻃﻮل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي...

ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﺳﻪ ﺟﻠﺴﻪ ﺷﺎك وﯾﻮ درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮ اﺳﭙﺎﺳﺘﯿﺴﯿﺘﯽ و داﻣﻨﻪ ﺣﺮﮐﺘﯽ اﻧﺪام ﺗﺤﺘﺎﻧﯽ در ﺑﯿﻤﺎران ﺳﮑﺘﻪ ﻣﻐﺰي

نوع مقاله: رایگان
 اسپاستیسیته چیست؟  اﺳﭙﺎﺳﺘﯿﺴﯿﺘﻪ ﯾﮑﯽ از اﺧﺘﻼﻻت ﺷﺎﯾﻊ در ﭘﯽ ﺳﮑﺘﻪ ﻣﻐﺰي اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺎﺷﯽ از اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺤﺮﯾﮏﭘﺬﯾﺮي رﻓﻠﮑﺲ ﮐﺸﺸﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﭘﺲ از ﺳﮑﺘﻪ ﻣﻐﺰي اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد.1و2 اﺳﭙﺎﺳﺘﯿﺴﯿﺘﻪ...

مقایسۀ اثر لیزر پرتوان و درمان رایج فیزیوتراپی در درمان تاندونیت سوپرااسپایناتوس

نوع مقاله: رایگان
تاندونیت، شایع ترین اختلال عضلانی اسکلتی مفصل شانه است. تأثیرات مثبت لیزر کمتوان همچون افزایش دامنۀ حرکتی و کاهش درد در درمان تاندونیت شانه تأیید شده است. هدف از این مطالعه...

از بیماری شانه یخ زده یا FROZEN SHOULDER چه می دانید؟

نوع مقاله: رایگان
یک اختلال شایع که باعث درد و از دست رفتن دامنه حرکتی شانه است و بیشتر در بین زنان سنین 40 تا 60 ساله شابع است ،اگر به دنبال درمان آن نباشیم در دراز مدت دچار دردهای خیلی...

مقایسه فیزیوتراپیست با فیزیولوژیست ورزشی

نوع مقاله: رایگان
فیزیوتراپیست ها به عنوان فیزیوتراپیست نیز شناخته می شوند و نسبت به فیزیولوژیست های ورزشی حقوق بیشتری دریافت می کنند و آینده شغلی بهتری دارند. فیزیوتراپیست ها با بیمارانی...

درمان رادیو فرکانسی (RF) چیست؟

نوع مقاله: رایگان
 درمان رادیو فرکانسی یا RF ، یک روش درمانی نوین که انرژی الکترومغناطیسی با فرکانس بالا را در بافت وارد می کند انرژُی که در RF  وجود دارد کمترین مبزان انرژی تابشی الکترو...

شناخت کلی فیزیوتراپیست

نوع مقاله: رایگان
معمولا در متدهای فیزیوتراپی سعی بر این است که کمتر از داروهای مسکن برای کاهش درد استفاده شود چرا که کم عارضه ترین دارو ها نیز معمولا در بلند مدت عوارضی را از خود به جای...

نگاه کلی به دستگاه کاور زن حرارتی و کاربرد آن

نوع مقاله: رایگان
شاید به این فکر کرده باشید که کفش های ما هم باعث انتقال آلودگی و بیماری ها می شود که این خود باعث بروز مشکلاتی از لحاظ بهداشنی می شود. دستگاه کاورزن چیست؟ دستگاهی  است...